Användarvillkor

Användarvillkor

Svensk Butik  är en del av Familjen Yahya AB. 
Familjen Yahya AB ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.

 (härefter ”webbutiken”) använder följande allmänna villkor.

Vi har gjort vårt yttersta för att uttrycka följande så tydligt som möjligt, om du fortfarande har frågor, vänligen kontakta oss via info@svenskbutik.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor. Du samtycker till att den senaste versionen av dessa allmänna villkor alltid gäller för vårt avtal.

Artikel 1. Definitioner

I dessa villkor skall gälla:

 1. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor;
 2. Betänketid: tidsperioden då konsumenten har rätt att utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som ej agerar i utövande av profession eller företag och som ingår i ett distansavtal med näringsidkaren;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Stående transaktion: ett distansavtal med avseende på en serie av produkter och / eller tjänster, vars leverans och / eller köpeavtal är spritt över tid;
 6. Varaktigt medium: alla medel som tillåter konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är specifikt adresserat till denne, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 7. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avbryta distansavtalet inom betänketiden;
 8. Näringsidkare: den juridiska person som agerar i utövande av profession eller företag och som ingår ett distansavtal med webbutiken;
 9. Avtal: ett avtal där, gällande ett system för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster som organiseras av näringsidkaren, till samt inklusive när avtalet ingås, endast en eller flera medel för distanskommunikation används;
 10. Kund: konsumenten och näringsidkaren gemensamt;
 11. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå i ett avtal utan att kunden och webbutiken samtidigt befinner på samma plats;

Artikel 2. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från webbutiken och för alla avtal och beställningar gjorda mellan webbutiken och kunden.

 1. Texten för dessa allmänna villkor kommer att göras tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingås. Om detta inte rimligen är möjligt innan avtalet ingås kommer konsumenten meddelas att de allmänna villkoren kan läsas på webbutikens webbplats och att de kan skickas via e-post till konsumenten tidigast möjligen, utan kostnad.
 2. De allmänna villkoren kan läsas på webbutikens hemsida av vem som helst, när som helst.
 3. I händelse av att specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller den andra eller tredje paragrafen mutatis mutandis, och i händelse av att dessa villkor motstrider varandra kan kunden alltid anropa de mest fördelaktiga tillämpliga villkoren.
 4. Situationer och tvivel som ej regleras av dessa allmänna villkor måste avgöras i enlighet med dessa allmänna villkor.

Inga allmänna villkor från kunden och / eller från tredje part gäller för avtalet mellan kunden och webbutiken. Med andra ord: Webbutikens allmänna villkor har ytterst giltighet.

Artikel 3. Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad tidsperiod eller är villkorsbegränsat uttrycks detta i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelse till det är accepterat. Webbutiken har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de erbjudna varorna och / eller tjänsterna. Beskrivningen är detaljerad för att göra det möjligt för kunden att göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om webbutiken använder bilder är dessa en verklig avspegling av de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte webbutiken, om det är rimligtvis uppenbart för kunden att det är ett misstag eller fel.
 4. Bilder som medföljer produkterna är en verklig avspegling av de erbjudna produkterna. Webbutiken kan ej garantera att de visade färgerna exakt motsvarar produkternas verkliga färger.
 5. Varje erbjudande innehåller information som klargör för kunden vilka rättigheter och skyldigheter som innefattas i ett samtycke till erbjudandet. Dessa gäller särskilt:
 6. Priset exklusive skatt;
 7. De möjliga fraktkostnaderna;
 8. Sättet som avtalet ingås och vilka handlingar som krävs för detta;
 9. Om ångerrätten gäller;
 10. Betalningsmetod, leverans och utförande av avtalet;
 11. Villkoret för samtycke till erbjudandet, eller villkoret där näringsidkaren garanterar priset;
 12. Avgiften för distanskommunikation om kostnaden för denna kommunikationsteknik beräknas på en basis utöver den vanliga avgiften för den typen av kommunikation;
 13. Om avtalet arkiveras efter upphörandet, och om detta är fallet, hur det kan konsulteras av konsumenten;
 14. Sättet som kunden kan kontrollera de uppgifter som denne har angett under avtalet och, om så önskas, rätta dem innan upphörande av avtalet;
 15. På vilka språk, utöver svenska, som avtalet kan ingås;
 16. Uppförandekoden som näringsidkaren är bunden till och sättet konsumenten kan konsultera denna uppförandekod elektroniskt;
 17. Minsta varaktighet för avtalet vid en stående transaktion.
 18. Ej obligatoriskt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.
 19. Även om vi gör vårt yttersta för att minska storleksavvikelsen under våra kvalitetskontroller, kan en skillnad på upp till 3 cm uppstå för våra kläder och en skillnad på upp till 1 cm för vår skokollektion. Vi rekommenderar att alla kunder mäter sig innan de väljer vilken storlek vid köp.
 20. För vissa klädesplagg kan knapphålen inte ha skärts ut, detta är för att säkerställa och bevisa att de mottagna föremålen är helt nya.

Artikel 4. Avtalet

 1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i paragraf 4 när konsumenten accepterar erbjudandet och tillhörande villkor.
 2. Om kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar webbutiken omedelbart att de har mottagit kundens samtycke till erbjudandet, elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av webbutiken kan kunden avbryta avtalet.
 3. Om avtalet avbryts elektroniskt vidtar webbutiken nödvändiga tekniska och logistiska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och för att säkerställa en säker webbmiljö. Om kunden kan betala elektroniskt vidtar webbshopen nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 4. Webbutiken kan, inom rättsliga ramar, undersöka om kunden kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, samt de fakta och faktorer som är viktiga för att med tillräcklig vetskap kunna ingå avtalet. Om webbutiken, baserat på denna undersökning, har goda skäl att ej ingå detta avtal, har webbutiken rätt att inte ingå avtalet, samt att vägra en order eller att begära specifika villkor för utförandet.
 5. Webbutiken skickar följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att informationen kan lagras av kunden på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:
 6. Besöksadressen till den filial i webbutiken där kunden kan vända sig med klagomål;
 7. Villkoren för och sättet på vilket kunden kan utnyttja ångerrätten eller ett tydligt uttalande om undantag från ångerrätten.
 8. Information om garantier och befintlig eftermarknadsservice;
 9. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid;
 10. Priset, inklusive alla skatter och frakt.
 11. Varje avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till produkterna i fråga.

Artikel 5. Överensstämmelse och garanti

 1. Webbutiken garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet samt de rättsliga bestämmelser och / eller statliga föreskrifter som är befintliga det datum då avtalet ingås. Om uttryckligen överenskommet i skrift garanterar webbutiken även att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. Eventuella defekter hos produkten eller produkter som är felaktigt levererade måste, av kunden, rapporteras till webbutiken via e-post inom fjorton (14) dagar efter leverans. Som anges i artikel 5 måste produkterna returneras i originalförpackning samt i ursprungsskick.
 3. Webbutikens garantiperiod motsvarar garantiperioden given av fabriken. Webbutiken är dock aldrig ansvarig för produktens slutliga lämplighet för varje enskilt användningsområde av kunden, och ej heller för råd angående användningsområden för produkterna.
 4. Garantin gäller inte om:
 5. Kunden själv har reparerat och / eller justerat de levererade produkterna eller fått dem reparerade och / eller justerade hos tredje part;
 6. De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt har hanterats vårdslöst eller på ett sätt som strider mot webbutikens instruktioner och / eller instruktioner på förpackningen;
 7. Tillkortakommandet beror helt eller delvis på bestämmelser som regeringen har gjort eller kommer att göra gällande det material som använts eller dess kvalitet.

Artikel 6. Leverans och utförande 

 1. Webbutiken tillämpar största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.
 2. Leveransadressen är den adress som kunden har angett till webbutiken.
 3. Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor genomför webbutiken godkända ordrar snabbast möjligt och inte senare än inom trettio (30) dagar, om inte kunden har godkänt en längre leveranstid. Om leverans försenas eller om en order inte kan, eller endast delvis kan genomföras, kommer kunden att meddelas om detta senast trettio (30) dagar efter beställningen. I detta fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan kostnad.
 4. Vid uppsägning enligt föregående punkt kommer webbutiken att återbetala kunden det betalade beloppet snarast möjligt och inte senare än fjorton (14) dagar efter uppsägningen.
 5. Produkten skickas i kundens namn och på kundens risk. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer webbutiken försöka tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leverans kommer det anges på ett klart och begripligt sätt att en ersättningsprodukt levereras.
 6. Risken för skada och / eller förlust av produkter ligger hos webbutiken till det att produkterna har levererats till kunden eller till en representant som kunden har utsett och meddelat webbutiken om i förväg, om inte annat uttryckligen har överenskommits.

Artikel 7. Betalning

 1. Om inte annat har överenskommits ingås avtalet efter det att kunden har betalat det korrekta beloppet. Vid avtal som gäller tillhandahållande av en tjänst, inleds denna period efter att kunden har mottagit bekräftelse på avtalet.
 2. Kunden har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter till webbutiken gällande tillhandahållen eller angedd betalningsinformation.
 3. I händelse av utebliven betalning från kunden, har webbutiken – inom rättsliga ramar – rätt att debitera de rimliga kostnader som har meddelats till kunden i förväg.

Artikel 8. Klagomålsförfarande

 1. Webbutiken har ett klagomålsförfarande inkluderat på sin webbplats och hanterar klagomål i enlighet med detta förfarande.
 2. Klagomål gällande avtalets genomförande måste lämnas till webbutiken fullständigt och tydligt uttryckt inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkten.
 3. Webbutiken svarar på mottagna klagomål inom fjorton (14) dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver längre behandlingstid kommer näringsidkaren att skicka en bekräftelse på mottagandet av klagomålet inom fjorton (14) dagar tillsammans med en indikation på när kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Kunden måste i vilket fall som helst ge webbutiken fyra (4) veckor att lösa klagomålet i samråd.

Artikel 9. Ansvar

 1. Webbutiken ansvarar endast för direkta skador på kunden som är direkt och uteslutande resulterade från ett tillkortakommande hos webbutiken.
 2. Webbutiken ansvarar inte för någon skada som har uppstått på grund av felaktig eller ofullständig information från kunden, för direkt eller indirekt skada orsakad av tredje part eller för följdskador.
 3. Om webbutiken hålls ansvarig och har erkänt detta ansvar, begränsas ansvaret till:
 4. beloppet som utbetalas av webbutikens ansvarsförsäkring minus självrisken;
 5. fakturabeloppet om ansvarsförsäkringen inte betalas ut.

Artikel 10. Nullitet, tvister och gällande lag

Om delar av dessa allmänna villkor är ogiltiga eller kan upphävas påverkar detta inte giltigheten för resten av de allmänna villkoren. De ogiltiga eller ogiltigförklarade delarna kommer att ersättas med en klausul som överensstämmer med det ogiltigförklarade innehållet så väl som möjligt.

Alla avtal, tjänster, erbjudanden och beställningar är föremål för brittisk lag. Eventuella tvister måste lämnas till brittisk domstol.

Varukorg